L'alumnat de P-3 a 4t d'ESO de famílies amb ingressos baixos pot sol·licitar l'ajut individual de menjador que gestiona el Consorci d’Educació de Barcelona, mitjançant convocatòria pública.

  • S’atorguen ajuts ordinaris de 3€ i també extraordinaris fins un màxim de 6€ per a les rendes més baixes.
  • Es pot sol.licitar l’ajut en base als ingressos familiars corresponents a la renda 2016.
  • S’estableix un llindar per sobre del qual no es poden sol.licitar ajuts a fi de dedicar els ajuts als trams de rendes més baixes. Es pren com a referència el llindar de la pobresa establert a l’IDESCAT. Aquesta mesura va ser aprovada pel Parlament de Catalunya a la Resolució 11/17.
  • Tot aquell alumnat adjudicatari d’un ajut del fons d’emergència social te dret a l'ajut de menjador.

Presentació de sol·licituds:

Primer període: del 12 al 23 de juny de 2017, ambdós inclosos.

Segon període: del 4 al 15 de setembre de 2017, ambdós inclosos.

A continuació, podeu descarregar-vos:

Us recordem que el nom oficial del centre és : SALESIÀ DE SANT JOSEP i el codi de centre: 08003543.

Per més informació, adreceu-vos a secretaria.