Informació general

Forma part de l’educació secundària postobligatòria. Distribuit en dos cursos acadèmics. Es desenvolupa en diverses modalitats. S’organitza de manera flexible i, si cal, en itineraris diferents dins de cada modalitat. Ofereix una preparació especialitzada a l’alumnat d’acord amb les seves perspectives i interessos de formació. 

Horari

De dilluns a divendres de 8.00 a 14.15.

Estructura

El batxillerat s´estructura en tres modalitats: Humanitats i Ciències Socials, Ciència i Tecnologia i Arts. Aquestes modalitats s´organitzen en aquests itineraris- Humanístic- Ciències socials- Humanístic-ciències socials- Científic- Tecnològic 

Les matèries

El batxillerat té, bàsicament,  dos tipus de matèries: Matèries comunes: per totes les modalitats i itineraris (14 h. setmanals) Matèries diversificades: optatives i de modalitat (itinerari) (16 h. setmanals) 

Part comuna, 14h

Llengua i literatura catalana I (2)
Llengua i literatura castellana I (2)
Anglès I (3)
Filosofia i ciutadania (2)
Ciències per al món contemporani (2)
Educació Física (2)
Tutoria (1)
Seminari de religió
SEGON CURS
Llengua i literatura catalana II (2)
Llengua i literatura castellana II (2)
Anglès II (3)
Història de la filosofia (3)
Història (3)
Tutoria (1)
Treball de Recerca
Seminari de religió

Primer Curs. Itineraris. Part diversificada 16h . 4h cada matèria

Llatí I
Literatura universal
Història del món contemporani
Economia o Francès
CIÈNCIES SOCIALS
Matemàtiques aplicades a les CC.SS I
Economia de l´empresa I
Història del món contemporani
Economia o Francès
HUMANITATS C.SOCIALS
Llatí I
Matemàtiques aplicades a les CC.SS I
Història del mon contemporani
Economia o Francès
CIENTÍFIC
Biologia I
Matemàtiques I
Física I
Química I, Dibuix tècnic I o Economia d
TECNOLÒGIC
Tecnologia industrial I
Matemàtiques I
Física I
Química I, Dibuix tècnic I o Economia d

Segon Curs. Itineraris. Part diversificada 16h . 4h cada matèria

Llatí II
Literatura castellana
Història de l
Geografia
CIÈNCIES SOCIALS
Matemàtiques aplicades a les CC.SS II
Economia de l
Història de l
Geografia
HUMANITATS C.SOCIALS
Llatí II
Matemàtiques aplicades a les CC.SS II
Història de l
Geografia
CIENTÍFIC
Biologia II
Matemàtiques II
Física II
Química II, Dibuix tècnic II o Economia de l
TECNOLÒGIC
Tecnologia industrial II
Matemàtiques II
Física II
Química II, Dibuix tècnic II o Economia de l

El treball de recerca

És una petita investigació individual que realitza cada alumne de Batxillerat sobre un tema triat per ell, al llarg dels dos anys, sota el guiatge d’un professor. Aquest treball, que ha de contribuir decisivament a assolir la competència en recerca, computa entre les matèries de 2n. 

Titulació en acabar el batxillerat

El Batxillerat dóna el títol de Batxiller. Per obtenir-lo s’han d’haver aprovat totes les matèries i el treball de recerca. És un títol únic i igual per a totes les modalitats. Dóna la possibilitat de fer un cicle formatiu de grau superior i a presentar-se a les proves d’accés a la universitat.