6 de febrer de 2017

Preinscripció i matrícula 2018-2019

Educació infantil (2n cicle), educació primària i ESO)

Calendari de preinscripció

Difusió de l’oferta: 9 d’abril de 2018

Presentació de sol·licituds: Del 13 al 24 d’abril de 2018
[Es pot presentar documentació fins al dia 25 d’abril de 2018]

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne. La presentació de més d’una sol·licitud comporta duplicitat i la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

La sol·licitud la podreu obtenir a secretaria o descarregar-la AQUÍ.  Més endavant us actualitzarem el llistat amb la DOCUMENTACIÓ us caldrà presentar.

El nostre codi de centre i nom oficial són 08003543 SALESIÀ DE SANT JOSEP.

L’horari per presentar les sol·licituds serà el següent: de 08:15 a 08:45, de 10:00 a 13:15 i de 15:00 a 17:00 hores.

Publicació de llistes amb el barem provisional: 3 de maig de 2018

Presentació de reclamacions: Del 4 al 8 de maig de 2018

Publicació de llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions: 10 de maig de 2018

Sorteig del número de desempat: 11 de maig de 2018
[a les 11 h als Serveis Centrals del Departament d’Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona)]

Publicació de llistes ordenades definitives: 15 de maig de 2018

Període d’ampliació de peticions per a les sol·licituds de preinscripció sense assignació (assignació d’ofici): 31 de maig a 4 de juny de 2018, ambdós inclosos

Publicació de l’oferta final: 11 de juny de 2018

Publicació de les llistes d’admesos i, si escau, de la llista d’espera:  12 de juny de 2018

Criteris de baremació de les sol·licituds

Les sol·licituds de preinscripció s’ordenen pels criteris generals, i després, pels criteris complementaris d’acord amb el barem que fixa la Resolució de preinscripció. El barem s’aplica en relació amb el centre i l’ensenyament demanat en primer lloc i es manté per a la resta de peticions.

Per cursar 1r d’ESO té preferència l’alumnat que procedeix del centre adscrit Maria Auxiliadora (Salesianes Sepúlveda), de manera que les seves sol·licituds s’ordenen amb prioritat sobre els no preferents abans d’aplicar els criteris generals.

Els criteris generals tenen en compte:

 • L’existència de germans o germanes escolaritzats al centre.
 • Que el pare, la mare o els tutors legals hi treballin.
 • La proximitat del domicili familiar al centre o, si escau, la proximitat del lloc de treball del pare, mare, tutor o tutora.
 • La renda anual de la unitat familiar.
 • La discapacitat de l’alumne o de l’alumna, pare, mare, tutor, tutora o germans.

En cas d’igualtat de puntuació per aplicació de criteris generals, es consideren després els criteris complementaris:

 • La condició legal de família nombrosa o monoparental.
 • Que l’alumne o alumna pateixi una malaltia crònica que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic (incloent-hi els celíacs).
 • Que l’alumne o alumna hagi tingut el pare, mare, els tutors o germans escolaritzats, en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals, al centre per al qual es presenta la sol·licitud.
 • Sempre s’han d’acreditar documentalment les raons que s’al·leguen, atenent als requisits establerts per la norma. Aquesta documentació s’ha de lliurar dins del període de presentació de sol·licituds.

En cas de situació d’empat un cop s’han aplicat els criteris de prioritat (generals i complementaris), l’ordenació de sol·licituds es fa per sorteig públic.

Àrea d’influència

La proximitat del domicili al centre és un dels criteris generals que es tenen en compte per establir un ordre de prioritat en l’accés.

Aquí pots consultar l’àrea d’influència:

Batxillerat

Com que els estudis de Batxillerat no són concertats, no segueixen el calendari indicat anteriorment.

Com conèixer-nos?

 • Concertant una entrevista amb el Coordinador de Batxillerat (Òscar Peret), que us presentarà la nostra oferta i us lliurarà la documentació necessària per fer efectiva la preinscripció.
 • Contacte: tel: 934231234 / e-mail: oscar.peret@salesians.cat
  o deixa les teves dades en el següent formulari.

Calendari de matriculació

Ed. Infantil, Primària i 1r d’ESO: del 21 al 27 de juny de 2018

2n, 3r i 4t d’ESO i Batxillerat : del 25 al 29 de juny de 2018

Matriculació extraordinària d’ESO pels pendents d’exàmens de setembre: del 5 al 7 de setembre de 2018