6 de febrer de 2017

Preinscripció i matrícula

NOM DE CENTRE: SALESIÀ DE SANT JOSEP

CODI DE CENTRE: 08003543

EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I ESO

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ

Difusió de l'oferta: 20 de març

Presentació de sol·licituds: Del 23 de març al 4 d'abril de 2017
[tramesa electrònica o presentació en paper]

Ja podeu recollir la sol·licitud a secretaria o descarregar-la AQUÍ. També podeu veure quina DOCUMENTACIÓ us caldrà presentar.

El nostre codi de centre i nom oficial són 08003543 SALESIÀ DE SANT JOSEP.

L'horari per presentar les sol·licituds serà el següent: de 08:15 a 08:45, de 10:00 a 13:15 i de 15:00 a 17:00 hores.

Publicació de llistes amb el barem provisional: 24 d'abril

Presentació de reclamacions: 25 al 27 d'abril

Resolució reclamacions: 28 d'abril

Publicació de llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions: 3 de maig

Sorteig: 4 de maig

Publicació de llistes ordenades definitives: 8 de maig

Publicació de l'oferta definitiva: 30 de maig

Publicació de les llistes d'admesos:  Dimarts 6 de juny

NOTA: La data oficial és divendres 2 de juny que és un dels festius de lliure elecció triats pel centre. Donat que dilluns dia 5 és festiu a Barcelona, el llistat d’admesos es publicarà dimarts 6 de juny. 

CRITERIS DE BAREMACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

Les sol·licituds de preinscripció s’ordenen pels criteris generals, i després, pels criteris complementaris d’acord amb el barem que fixa la Resolució de preinscripció. El barem s’aplica en relació amb el centre i l’ensenyament demanat en primer lloc i es manté per a la resta de peticions.

Per cursar 1r d'ESO té preferència l’alumnat que procedeix del centres adscrit Col·legi Maria Auxiliadora (Salesianes Sepúlveda), i s’ordenen amb prioritat sobre els no preferents abans d’aplicar els criteris generals.

Els criteris generals tenen en compte:

 • L’existència de germans o germanes escolaritzats al centre.
 • Que el pare, la mare o els tutors legals hi treballin.
 • La proximitat del domicili familiar al centre o, si escau, la proximitat del lloc de treball del pare, mare, tutor o tutora.
 • La renda anual de la unitat familiar.
 • La discapacitat de l’alumne o de l’alumna, pare, mare, tutor, tutora o germans.

En cas d’igualtat de puntuació per aplicació de criteris generals, es consideren després els criteris complementaris:

 • La condició legal de família nombrosa o monoparental.
 • Que l’alumne o alumna pateixi una malaltia crònica que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic (incloent-hi els celíacs).
 • Que l’alumne o alumna hagi tingut el pare, mare, els tutors o germans escolaritzats, en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals, al centre per al qual es presenta la sol·licitud.
 • Sempre s’han d’acreditar documentalment les raons que s’al·leguen, atenent als requisits establerts per la norma. Aquesta documentació s’ha de lliurar dins del període de presentació de sol·licituds.

En cas de situació d’empat un cop s’han aplicat els criteris de prioritat (generals i complementaris), l’ordenació de sol·licituds es fa per sorteig públic.

Àrea d'influència

La proximitat del domicili al centre és un dels criteris generals que es tenen en compte per establir un ordre de prioritat en l'accés.

Aquí pots consultar l'àrea d'influència:

Batxillerat

Com els estudis de Batxillerat no són concertats, no segueixen el calendari indicat anteriorment.

Com conéixer-nos?

 • Concertant una entrevista amb el Coordinador de Batxillerat (Òscar Peret) que us presentarà la nostra oferta i us lliurarà la documentació necessària per fer efectiva la preinscripció.
 • Contacte: 934231234 / oscar.peret@salesians.cat 

CALENDARI DE MATRICULACIÓ

Ed. Infantil, Primària i 1r d'ESO: 12 al 16 de juny

2n, 3r i 4t d'ESO i Batxillerat : 26 al 30 de juny

Matriculació extraordinària d'ESO pels pendents d'exàmens de setembre: 6 al 8 de setembre