Preinscripció i matrícula 2019-2020

Educació infantil (2n cicle), educació primària i ESO)

Difusió de l’oferta: 27 de març de 2019

Presentació de sol·licituds: Del 29 de març al 9 d’abril de 2019
[Es pot presentar documentació fins al dia 10 d’abril de 2019]

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne. La presentació de més d’una sol·licitud comporta duplicitat i la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

La sol·licitud la podreu obtenir a secretaria.

El nostre codi de centre i nom oficial són 08003543 SALESIÀ DE SANT JOSEP.

L’horari per presentar les sol·licituds serà el següent: de 08:15 a 08:45, de 10:00 a 13:15 i de 15:00 a 17:00 hores.

Publicació de les llistes amb la puntuació provisional: 26 d’abril de 2019

Presentació de reclamacions: Del 29 d’abril al 3 de maig de 2019

Publicació de les llistes amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 8 de maig de 2019

Sorteig del número de desempat: 9 de maig de 2019
[a les 11 h als Serveis Centrals del Departament d’Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona)]

Publicació de les llistes ordenades definitives: 14 de maig de 2019

Període d’ampliació de petició de centres per a les sol·licituds de preinscripció sense assignació (assignació d’ofici): Del 30 de maig al 3 de juny de 2019

Publicació de l’oferta final de places escolars: 11 de juny de 2019

Publicació de les llistes d’admesos i, si escau, de la llista d’espera:  12 de juny de 2019

Les sol·licituds de preinscripció s’ordenen pels criteris generals, i després, pels criteris complementaris d’acord amb el barem que fixa la Resolució de preinscripció. El barem s’aplica en relació amb el centre i l’ensenyament demanat en primer lloc i es manté per a la resta de peticions.

Per cursar 1r d’ESO té preferència l’alumnat que procedeix del centre adscrit Maria Auxiliadora (Salesianes Sepúlveda), de manera que les seves sol·licituds s’ordenen amb prioritat sobre els no preferents abans d’aplicar els criteris generals.

Els criteris generals tenen en compte:

 • L’existència de germans o germanes escolaritzats al centre.
 • Que el pare, la mare o els tutors legals hi treballin.
 • La proximitat del domicili familiar al centre o, si escau, la proximitat del lloc de treball del pare, mare, tutor o tutora.
 • La renda anual de la unitat familiar en el cas que el pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora, siguin beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania.
 • La discapacitat (igual o superior al 33%) de l’alumne o alumna, el pare, la mare, o un germà o una germana.

En cas d’igualtat de puntuació per aplicació de criteris generals, es consideren després el següent criteri complementari:

 • La condició legal de família nombrosa o monoparental.
 • Aquesta condició s’ha d’acreditar mitjançant la presentació d’original i fotocòpia del títol de família nombrosa o monoparental vigent.

En cas de situació d’empat un cop s’han aplicat els criteris de prioritat (generals i complementaris), l’ordenació de sol·licituds es fa per sorteig públic.

Àrea d’influència

La proximitat del domicili al centre és un dels criteris generals que es tenen en compte per establir un ordre de prioritat en l’accés.

Aquí pots consultar l’àrea d’influència:

Batxillerat

Com que els estudis de Batxillerat no són concertats, no segueixen el calendari indicat anteriorment.

Com conèixer-nos?

 • Concertant una entrevista amb la Coordinadora de Batxillerat (Carme Moltó), que us presentarà la nostra oferta i us lliurarà la documentació necessària per fer efectiva la preinscripció.
 • Contacte: tel: 934 231 234 / e-mail: carme.molto@salesians.cat
  o deixeu les vostres dades en el següent formulari.

Calendari de matriculació

Ed. infantil, primària i 1r d’ESO: del 20 al 26 de juny de 2019

2n, 3r i 4t d’ESO i Batxillerat : del 27 de juny al 3 de juliol de 2019