Escola

Coneix l’escola

Salesians Rocafort és un centre concertat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, en les seves etapes de Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria, i privat en l’etapa de Batxillerat.

Disposa d’una línia d’Educació Infantil i Educació Primària, tres línies d’ESO i dues de Batxillerat, una en la modalitats de Ciències i Tecnologia i l’altra en Humanitats i Ciències Socials.

“Connectats per Aprendre” és el nom del nostre projecte d’innovació, iniciat el curs 2014-2015, i del qual podeu veure una mostra en el següent vídeo:

 

Els trets principals del centre els trobareu a continuació.

L’alumnat és el centre del projecte educatiu de l’escola i el protagonista del procés d’aprenentatge i de creixement personal.

Per això treballem de forma inclusiva i des de l’individualitat de cadascú per desenvolupar la seva autonomia personal, la responsabilitat, l’interès per l’aprenentatge i la joia de viure i comprometre’s amb un món més just.

La introducció d’eines d’avaluació que possibiliten l’autoavaluació i la coavaluació ajuden a l’alumnat a ser més conscients del seu propi procés d’aprenentatge i a poder incidir de manera directa sobre els aspectes que els permetin arribar a ser persones competents.

Les escoles salesianes hem definit el Perfil de Competencial de Sortida del nostre alumnat, és a dir, les competències que volem que hagi assolit quan acabi el seu procés formatiu amb nosaltres.
Per garantir el procés perquè cadascun dels nois i noies assoleixi aquest, treballem metodològicament amb:

  • Metodologies actives que propicien que l’alumnat s’impliqui en tot moment en el procés d’aprenentatge fent-lo partícip i agent actiu.
  • Aprenentatge cooperatiu que permet assimilar millors els continguts que es treballen i alhora desnvolupar habilitats socials i comunicatives..
  • Treball competencial basat en el disseny de tasques, projectes i reptes a partir del quotidià per poder aplicar els coneixements en el seu dia a dia.
  • Entorn plurilingüe en el que l’alumnat està en contacte i utilitza diferents llengües habitualment. Entenem que a l’escola han de viure el Natural way, el viure els diferents idiomes com a quelcom natural i habitual en diferents situacions quotidianes.
  • Aprenentatge basat en Projectes que permet treballar de forma interdisciplinar les competències i els continguts curriculars.

I tot acompanyat de l’ús de les tecnologies a l’aula. Tecnologies (tauletes, portàtils, mòbils, programes, aplicacions…) que permeten potenciar aspectes i elements del procés d’aprenentatge en una societat totalment digital.

Per mitjà del seguiment tutorial individualitzat, de l’equip docent i del SAPP (Servei d’Atenció Psicopedagògica), l’alumnat està orientat, recolzat i aconsellat en tot moment per tal d’anar prenent les millors decisions en el seu procés de creixement integral.

Els nostres esforços van dedicats a donar resposta a les necessitats i als interessos del nostre alumnat.

Acompanyem el procés de construcció personal treballant aspectes com el desenvolupament de criteri propi, la identificació i l’expressió de les emocions, l’esperit crític o la implicació social.

Som una escola salesiana, i per tant, no volem només ensenyar, sinó també educar en valors cristians, com la tolerància, la justícia, la solidaritat, el respecte, la pau, …
Tot això ho treballem des del que anomenem Pastoral i es concreta en:

  • Els ‘Bon dia’: un moment diari de reflexió compartida.
  • Campanyes: un temps en el que treballem un mateix tema des dels bons dies, tutories i que es concreta en alguna acció solidària.
  • Celebracions: Moments especials al llarg del curs per celebrar amb els companys l’inici del curs, el Nadal, Don Bosco… Algunes d’elles tenen caràcter voluntari, perquè tenen un component personal i religiós.
  • Convivències (a secundària)
  • Grups de catequesi, AMICS, FOC i JOVES, que s’ofereixen fora de l’horari lectiu i són de caràcter voluntari.

Consulta aquí la nostra política de qualitat.