Batxillerat

El nostre Batxillerat

Aquesta etapa postobligatòria l’estructurem a través de diferents itineraris formatius al llarg de dos cursos acadèmics, de manera que els nostres alumnes poden cursar les modalitats de:

 • ciències i tecnologia
 • humanitats i ciències socials.

Fer Batxillerat suposa una opció personal, donat el caràcter postobligatori d’aquests estudis.

S’organitza de manera flexible i, si cal, en itineraris diferents dins de cada modalitat. Ofereix una preparació especialitzada a l’alumnat d’acord amb les seves perspectives i interessos de formació.

A més a més de la part acadèmica

VOLEM EDUCAR UNA PERSONA AMB MADURESA INTEL·LECTUAL I HUMANA, CAPAÇ DE DISSENYAR UN PROJECTE PERSONAL DE VIDA QUE L’AJUDI A ESDEVENIR PARTICIPATIVA I SOLIDÀRIA EN EL MÓN QUE L’ENVOLTA

 • Amb una acció educativa polivalent i flexible al servei de l’alumnat.
 • Amb un accent en els processos formatius individualitzats orientats al seu desenvolupament integral.
 • Amb una opció preferent per desenvolupar la capacitat de reflexió i sensibilització envers les necessitats del món que ens envolta.
ITINERARIS PRIMER CURS
Matèries comunes Llengua catalana i literatura I
Llengua castellana i literatura I
Llengua estrangera: Anglès I
Ciències del Món Contemporani
Filosofia
Educació Física
Matèria comuna d’opció Matemàtiques I
Matèries de modalitat Física I
Biologia I
Tecnologia Industrial I
Dibuix Tècnic I
Química I
Economia d’Empresa I

 

ITINERARIS SEGON CURS
Matèries comunes Llengua catalana i literatura II
Llengua castellana i literatura II
Llengua estrangera: Anglès II
Història
Història de la ​Filosofia
Matèria comuna d’opció Matemàtiques II
Matèries de modalitat Física II
Biologia II
Tecnologia Industrial II
Dibuix Tècnic II
Química II
Economia d’Empresa II

 

ITINIERARIS PRIMER CURS
Matèries comunes Llengua catalana i literatura I
Llengua castellana i literatura I
Llengua estrangera: Anglès I
Ciències del Món Contemporani
Filosofia
Educació Física
Matèria comuna d’opció Matemàtiques aplicades a les ciències socials I Llatí I
Matèries de modalitat Economia d’Empresa I Literatura Universal
Història del Món Contemporani
Economia
Francès

 

ITINERARIS SEGON CURS
Matèries comunes Llengua catalana i literatura IILlengua catalana i literatura II
Llengua castellana i literatura II
Llengua estrangera: Anglès II
Història
Història de la ​Filosofia
Matèria comuna d’opció Matemàtiques aplicades a les ciències socials II Llatí II
Matèries de modalitat Economia d’Empresa II Literatura Castellana
Història de l’Art
Geografia

 

Les finalitats del Batxillerat són…

 • Proporcionar als alumnes formació, maduresa intel·lectual i humana, coneixements i habilitats que els permeti desenvolupar funcions socials i incorporar-se a la vida activa amb responsabilitat i competència.
 • Consolidar l’orientació i formació dels alumnes tot preparant-los per etapes posteriors:
 • Estudis universitaris, prèvia superació de les Proves d’accés a la Universitat (PAU).
 • Cicles Formatius de Formació Professional de Grau Superior.

Opcions metodològiques

Per tal de consolidar les competències bàsiques dels nostres alumnes, optem per treballar amb una metodologia que afavoreixi la comprensió dels diferents continguts, la interrelació entre les diferents matèries, així com la seva aplicació pràctica.

Els nostres eixos metodològics són…

 • Acompanyament dels alumnes per part de l’equip docent.
 • Treball transversal dels eixos tutorials i pastorals des de totes les matèries.
 • Opció per la combinació de diferents metodologies didàctiques.
 • Promoció del treball autoreflexiu i crític.
 • Formació en estratègies d’aprenentatge.
 • Ús de les de les TIC.

Ho fem possible…

 • Acompanyant els nois i noies en el procés de construcció del seu futur.
 • Possibilitant el treball cooperatiu i d’ajuda entre iguals.
 • Fomentant les activitats tutorials i pastorals.
 • Analitzant les diferents realitats socials.
 • Participant en visites a institucions i activitats d’interès cultural, acadèmic i professional.
 • Promocionant l’aprenentatge de les llengües estrangeres.
 • Aplicant les TIC a la didàctica.