ESO

Oferta educativa ESO

L’ESO és la darrera etapa d’escolarització obligatòria i ha de servir perquè nois i noies adquireixin les competències bàsiques i puguin continuar el seu procés formatiu cursant un batxillerat o un cicle formatiu de grau mitjà (o altres estudis reglats de l’àmbit esportiu o artístic).

L’organització social de les aules és la mateixa en tots els nivells: grups de 3-4 alumnes estables durant un trimestre, per tal de facilitar l’aprenentatge cooperatiu.

Hem establert de 1r a 3r una o més franges per aprendre mitjançant la realització de projectes interdisciplinaris o d’aprenentatge-servei. A més a més, durant el 2n trimestre, realitzem durant una setmana un projecte interdisciplinar internivell, on alumnes de diferents edats amb uns mateixos interessos, desenvolupen un repte a triar entre un ventall de propostes del professorat.

Treballem perquè tot l’alumnat sigui capaç de parlar, escriure i llegir les llengües oficials (català i castellà) i una llengua estrangera. Per aconseguir la capacitació en anglès duem a terme:

 • Els ‘English Project’ (projectes on la llengua vehicular és l’anglès).
 • Treball específic de l’expressió oral amb una auxiliar de conversa nadiua.
 • Take a break (espai informal setmanal, mentre esmorzem a l’hora del pati, per parlar de diferents aspectes culturals, socials … o jugar, en anglès).
 • Oferta del batxillerat dual internacional americà (a partir de 3r d’ESO).
 • Ús de la llengua anglesa com a llengua vehicular en àrees no lingüístiques.

Tot l’alumnat disposa d’un ordinador personal amb què accedir als llibres i materials digitals, compartir tasques i projectes amb altres companys i començar a construir el seu dossier d’aprenentatge.

A 4t d’ESO, el curs s’organitza en itineraris, en funció de l’orientació acadèmica triada.

 • Tecnologia
 • Física i química
 • Informàtica / EVP / Francès
 • Biologia
 • Física i química
 • Informàtica / EVP / Francès
 • Educació visual i plàstica (EVP) / Emprenedoria
 • Llatí
 • Informàtica / Francès
 • Ciències aplicades a l’activitat professional
 • Educació visual i plàstica
 • Informàtica
L’acompanyament que tutors i professors realitzen amb cada alumne i les accions per viure els valors cristians que es duen a terme (Bons dies, convivències, celebracions, campanyes…), són factors claus en el procés de créixer com a persona.