Informació general

L'Educació Secundària Obligatòria (ESO) és la darrera etapa obligatòria del sistema educatiu. Té una durada de 4 cursos (dels 12 als 16 anys) i prepara per als estudis de Batxillerat i Formació Professional de Grau Mig, i pel món laboral.

 

Horari

1r d'ESO: de 9.00 a 13.15 i de 15.00 a 17.00 (un dia a la setmana entren a les 8.00 del matí).

2n d'ESO: entren tres matins a les 8 i tenen la tarda de dimecres lliure.

3r i 4t d'ESO: entren tots els matins a les 8 i tenen la tarda de dimecres i divendres lliure.

 

Finalitats

Adquirir els elements bàsics de la cultura, especialment en els vessants humanístic, artístic, científic i tecnològic.

Desenvolupar i consolidar hàbits d'estudi i de treball.

Preparar els alumnes per als estudis posteriors i per la inserció laboral.

Formar-los en l'exercici dels seus drets i els seus deures com ciutadans.

 

Estructura

Els ensenyaments s'organitzen, al llarg de l'etapa, en matèries comunes (obligatòries per a tot l'alumnat) i optatives (a partir de 2n d'ESO).

De 1r a 3r d'ESO l'alumnat realitza, a més a més, un treball de síntesi. Aquest està constituït per un conjunt d'activitats interdisciplinàries relacionades amb el currículum del curs.

A partir de 4t d'ESO, l'alumnat haurà de triar un itinerari en funció dels estudis que vulgui realitzar, dels seus interessos i de les seves capacitats.

Itineraris a 4t d'ESO

Aquesta organització pretén: 

  • Orientar adequadament l'alumnat vers estudis posteriors
  • Afavorir l'establiment d'interessos comuns entre l'alumnat

Sigui quina sigui l'opció triada, en finalitzar el curs, l'alumne que superi l'etapa podrà triar els estudis de batxillerat o de formació professional que desitgi. Ara bé, anirà millor o pitjor preparat, en funció de l'itinerari triat.

MATÈRIES COMUNES
Llengua catalana i literatura
Llengua castellana i literatura
Llengua estrangera: Anglès
Ciències Socials, Geografia i Història
Matemàtiques
Educació Física
Projecte de Recerca
Educació Ètico-cívica
Religió
TECNOLÒGIC
Itinerari 1
Física i química
Tecnologia
Francès o Dibuix tècnic o Informàtica
CIENTÍFIC
Itinerari 2
Física i química
Biologia i Geologia
Informàtica o Francès
HUMANÍSTIC-SOCIAL
Itinerari 3
Llatí
EVP (Dibuix artístic)
Informàtica o Francès

animaciotic

Enquesta de satisfacció 2016-17 (ESO)

 

Accés als llibres digitals

eso1

eso2

eso3

eso4

Selecciona el curs i accedeix amb l'usuari i contrasenya que t'ha facilitat el col·legi.

Venda de roba esportiva

Durant el curs, els dies de venda al col·legi són:

  • els primers dimarts de cada mes, de 18.00 a 19.00 hores i
  • els primers dijous de cada mes, de 9.30 a 10.30 hores.